Dọn dẹp tài nguyên

Chúng ta sẽ tiến hành xóa các tài nguyên theo thứ tự sau

 1. Dừng proxy và xóa deployment và service.
kubectl delete deployments hello-k8s

kubectl delete services hello-k8s

Clean

 1. Truy cập vào giao diện dịch vụ CloudFormation.
  • Click chọn eksws-codepipeline.
  • Click Delete.

Clean

 1. Click Delete stack.

Clean

 1. Truy cập vào giao diện dịch vụ Elastic Container Registry.
  • Click chọn eksws-codepipeline….
  • Click Delete.

Clean

 1. Type Delete.
  • Click Delete.

Clean

 1. Truy cập vào giao diện dịch vụ S3.

  • Click chọn bucket eksws-codepipeline….
  • Click Empty. Clean
 2. Điền permanently delete để xác định xóa hết toàn bộ objects trong bucket.

  • Click Empty. Clean
 3. Sau khi empty bucket thành công, click Exit. Clean

 4. Click Delete. Clean

 5. Tại trang Delete bucket.

  • Điền tên bucket để xác nhận xóa bucket.
  • Click Delete bucket. Clean

Bạn sẽ cần tiếp tục các bước dọn dẹp nếu muốn xóa hoàn toàn môi trường EKS Workshop theo link này. Amazon EKS Workshop - 4. Dọn dẹp tài nguyên